Vedvarende grøn energi til borgerne

Thorsø Miljø og Biogas blev bygget i 1994 af BWSC, som et forsøgsanlæg med tilskud fra Energistyrelsen. Thorsø-anlægget var på det tidspunkt nummer 14 i Danmark.

Ideen til at opføre et biogasanlæg kom efter, at der i landbruget skulle investeres i miljøforbedringer i form af udvidet tankkapacitet og samtidig kunne der med biogasanlæggets biler blive en omfordeling af overskudsgylle fra husdyrhold til planteavlere.

Der er nu tilknyttet 43 leverandører/andelshavere, som forsyner anlægget med husdyrgylle. Cirka 30% af den afgassede gylle bliver fordelt til planteavlerne i området.

Thorsø Fjernvarme omsætter den COneutrale biogas, i form af el og varme, til glæde for byens borgere. 

I 2006 indsendte man den første miljøansøgning for, at kunne udvide anlægget.

Målet var en total renovering af anlægget for at kunne øge gasproduktionen markant. 

I 2014 kunne man fejre 20 års jubilæum samtidig med, at man tog afsked med Kurt Sørensen som formand og kunne sige goddag til den nye formand Erik Vestergaard. 

Ambitionen er fortsat klar: Vi ønsker fra bestyrelsens side, at udvikle vores anlæg mod stadig stigende gasproduktion, således vi fortsat kan tilgodese lokale borgere med ren energi fra landbruget, siger formand Erik Vestergaard.

Driftsleder Anders Nedergaard har væred med hele vejen og har alt i alt været ansat på Thorsø Biogas i 11 år, heraf som driftsleder siden 2011.

Da biogasproduktion er en biologisk proces, stiller det store krav til management og forståelse for processen, ligesom en driftsleder skal have forstand på motorer, maskiner og rør og pumper.

Rettidig omhu er et af nøgleordene, da den biologiske proces afhænger meget af de råvarer der kommer i reaktorerne og hvorfor processen hurtig kan forandre sig og accelerere indenfor kort tid.

Thorsø Biogas fik tilskud/tilsagn fra den såkaldte Grøn Vækst pulje på 3,6 mio. kr., hvilket gjorde at man udover anlægsudvidelsen kunne investere i yderlige efterlagertank (til afgasset gylle) samt gasrensetank.

Ved sommerdrift kan man ikke udnytte hele varmeproduktionen, hvorfor der er indsat en såkaldt “bypasser” så varmen kan omdannes og anvendes som el i stedet. 

 

Fakta

  • 43 andelshavere/leverandører
  • Kapacitet: Modtager og behandler 170.000 tons biomasser hvert år hvoraf de 8.500 tons er dybstrøelse og foderrester.
  • Gasproduktion/år: ca. 6 millioner m3 biogas
  • Energiproduktion: 4,45 mwh/h
  • Reaktorkapacitet: 10.660 m3
  • 3 sættevognstræk til transport til og fra anlægget
  • 6 fuldtidsansatte samt weekendvagt
  • Anlægget er i 2013-2014 hovedrenoveret samt udvidet med 50%, således at kapaciteten er øget fra 120.000 tons til 170.000 tons biomasse/år.
  • Biogasanlægget leverer varmen til Thorsø Fjernvarme, som aftager al biogassen.